ČESKÁ REPUBLIKA – POBÍDKY K PŘILÁKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH INVESTIC

May 17, 2023

Od vzniku České republiky v roce 1993 se země řídí liberálním investičním režimem pro přilákání zahraničních investic, který se stal jedním z pilířů její hospodářské politiky. Díky tomu se Česká republika etablovala jako jedna z ekonomik přecházejících na volný trh s nejvyšší mírou zahraničních investic na obyvatele. Po vstupu do Evropské unie země formálně přijala režim volného pohybu kapitálu a volného usazování se zárukami proti sporům prostřednictvím Rozhodčího soudu.

V únoru 2021 však byl přijat nový zákon 34/2021 o kontrole zahraničních investic, jehož cílem je posílit dohled a kontrolu investic a který stanoví nutnost povinné žádosti o povolení a posílený dohled nad investicemi v určitých odvětvích. Nařízení se týká mimo jiné zejména infrastruktury, informačních systémů nebo kritických či základních technologií, energetiky, obrany a technologií dvojího užití, které musí být předem oznámeny a podléhají povolení ministerstva průmyslu a obchodu.

Kromě toho má vláda rozhodující slovo při poskytování daňových pobídek na investice a v posledních letech zablokovala poskytování daňových úlev spojených s investičními projekty, které byly kladně posouzeny na technické úrovni. Důvodem je potřeba zlepšit fiskální situaci.

Pokud jde o nemovitosti, může mít každá fyzická nebo právnická osoba bez ohledu na státní příslušnost nebo místo bydliště vlastnické právo k jakémukoli movitému nebo nemovitému majetku, stavebním pozemkům, venkovským pozemkům nebo lesním pozemkům.

V České republice neexistují žádná omezení týkající se repatriace kapitálu ani devizové kontroly. Zákon o investičních pobídkách ze září 2019 navíc zvýhodňuje projekty, které vytvářejí pracovní místa s vysokou přidanou hodnotou, tj. projekty s vysokým podílem pracovníků s platem vyšším, než je průměr v regionu, nebo s vysokým podílem výzkumných pracovníků či s úzkou spoluprací s výzkumnými organizacemi. Španělsko-česká obchodní komora nabízí širokou škálu služeb, které pomáhají zahraničním investorům & firmám usadit se v zemi. V posledních 10 letech se český HDP postupně nezvyšoval až na současnou výši (2021) 281 777 887,12 USD (v tisících dolarů). 

Jakékoli dotazy týkající se toho, co pro vás a vaše podnikání ve Španělsku i v České republice může CCHC udělat, nám můžete zaslat na e-mailovou adresu madrid@cchc.eu. 

Zdroj: 

ICEX (2023). GUÍA PAÍS DE LA REPÚBLICA CHECAhttps://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/095/documentos/2023/03/anexos/gp-republica-checa.pdf

Banco Mundial (2021) World Bank Open Data. https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?end=2021&locations=CZ&start=2013