MORENO VLK & ASOCIADOS

Apr 5, 2020

MVA radí: Co dělat při uzavření Vašeho podniku?

Ochrana při uzavření Vašeho obchodu, restaurace, či provozního závodu, změna smlouvy z důvodu změny okolností.

V aktuální situaci nabývá na významu otázka šetření nákladů na pronájem provozoven, prostor, obchodů a jiných nemovitostí, ve kterých je provozována obchodní činnost. V MVA Máme zkušenosti již z roku 2002, kdy byl také vyhlášen nouzový stav vlastně na území celé ČR. V důsledku povodní došlo k zastavení a nemožnosti fungování ve stejném rozsahu, jako je tomu dnes. Tehdy platný občanský zákoník žádné ustanovení, které bude dále popsáno neznal a postupovalo se ve smyslu ust. § 415 OZ. Z našich zkušeností díky vhodnému postupu a vyjednávání se dosáhlo vždy snížení ceny, resp. změny závazku. Upozorňuji, že pouhá nemožnost užívání prostor není důvodem ke snížení nájemného, je to celý komplex vztahů. Dnes však existuje podle zák. 89/2012 NOZ možnost požadovat změnu smlouvy, s tím, že okolnosti po uzavření smlouvy se změnily do té míry, že se plnění podle uzavřené smlouvy staly pro jednu ze stran obtížnější , ne-li nemožné. Jedná se o ust. § 1765 OZ, který má tyto podmínky. Existence změny okolností, nepředvídatelnost změny, neovlivnitelnost změny, nepřevzetí rizika na sebe a vznik zvlášť závažného nepoměru v právech a povinnostech  a příčinná souvislost mezi změnou a vznikem zvlášť hrubého nepoměru. Fakticky tyto podmínky byly vyvolány uzavřením a restrikcemi v pohybu osob po území ČR, jedná se o změnu nepředvídatelnou, neovlivnitelnou a dochází k zvlášť závažnému nepoměru v právech a povinnostech. Příčinná souvislost je zjevná a u většiny smluv není sjednáno převzetí rizika, tedy, že v takovémto případě nedochází k nemožnosti dovolat se změn smlouvy. Nutnou změnu závazku však je potřeba u uplatnit u soudu včas, a to ve lhůtě 2 měsíců od okamžiku, kdy došlo k okamžiku, kdy se dotčená strana o změně okolností dozvěděla. Tento okamžik však v konkrétních souvislostech bude vázán zřejmě na trvání, resp. na ukončení aktuálního nouzového stavu a zásahu do konkrétní činnosti toho kterého subjektu. Takový okamžik tedy podle mého názoru nastane zhruba v první třetině dubna a je nezbytně nutné žalobu vyplývající z tohoto ustanovení podat do zhruba poloviny května, aby nedošlo k prekluzi práva, tedy jeho zániku. Výhodou je, že soudní poplatek v těchto věcech je velmi nízký.

MVA disponující dlouholetou zkušeností a existující na trhu takovou dobu, že má zkušenosti s předcházejícími situacemi před 20 lety, je schopna nabídnout členům Komory i dalším subjektům účinnou pomoc v této věci a členům Komory i základní bezplatné poradenství.

S dotazy se můžete obracet přímo na MVA: madrid@moreno-vlk.com, případně na naši Hispánsko-českou obchodní komoru: madrid@cchc.eu.