Právní upozornění

Vlastník webu

Doména www.cchc.eu (www.camaracomerciohispanocheca.eu) je ve vlastnictví Španělsko-české obchodní komory, NIF: G83307421, sdružení zapsané v Národním rejstříku sdružení (Registro Nacional de Asociaciones) pod číslem 168.916, s adresou pro doručování písemností C/Príncie de Vergara 264 1º Madrid, a e-mailem: madrid@cchc.eu

Používání webu

Přístup na web a jeho používání je podmíněno plněním podmínek uživateli portálu, předpokládá se plný a bezvýhradný souhlas se všemi podmínkami uvedenými v těchto právních podmínkách.

Uživatel se zavazuje, že bude tyto webové stránky používat v souladu se zákonem č. 34/2002, ze den 11. července, LSSICE, a s tímto právním upozorněním a obecnými podmínkami a ponese odpovědnost za všechny škody způsobené porušením těchto povinností.
Je výslovně zakázáno používání portálu za účelem jeho poškození nebo využívání jeho služeb a obsahu v rozporu s právními předpisy, dále je zakázáno užívání výše uvedeného k nezákonným činnostem, v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem.

Obsah webové stránky

Obsah této webové stránky je v zásadě informativní a je zaměřen na širokou veřejnost. Nezaručujeme, že informace, stejně jako texty, grafika či odkazy jsou přesné nebo úplné. Španělsko-česká obchodní komora nenese odpovědnost za zneužití obsahu webové stránky, nýbrž tuto odpovědnost nese výhradně uživatel, který k obsahu webové stránky přistupuje nebo ho využívá.

Odkazy na jiné webové stránky

Španělsko-česká obchodní komora může nabízet zajímavé zprávy nebo odkazy na jiné webové stránky s cílem zajistit kvalitní služby pro své uživatele. Komora bude pečlivě vybírat takové webové stránky, o kterých je přesvědčena, že jsou užitečné a splňují její vysoké standardy. S ohledem na to, že se webové stránky často a rychle mění, nelze zaručit tyto vysoké standardy u všech odkazů na další webové stránky, které uvádíme, taktéž neneseme odpovědnost za obsah externích webových stránek uvedených na www.cchc.eu.

Práva duševního vlastnictví k této webové stránce

Všechna práva duševního vlastnictví plynoucí z obsahu těchto webových stránek, ať už se jedná o text, obrazové soubory, zvukové soubory, ochranné známky, loga, barevná schémata, nebo jakýkoli jiný prvek, jeho struktura a design, výběr a prezentace materiálů a jejich zdrojový kód, jsou výhradním vlastnictvím www.cchc.eu. V případě zneužití výše uvedených práv náleží jejich výlučný výkon Španělsko-české obchodní komoře. Přístup na webové stránky neopravňuje nikoho k užívání výše specifikovaných práv duševního vlastnictví.

Výslovně se zakazuje reprodukce, distribuce, či pozměňování webových stránek, ať zcela nebo částečně, bez výslovného souhlasu Španělsko-české obchodní komory. Jakékoli obchodní názvy, ochranné známky či rozlišovací znaky všeho druhu obsažené na této webové stránce jsou chráněny zákonem.

Aktualizace a úprava webové stránky

Španělsko-česká obchodní komora si vyhrazuje právo aktualizovat, upravit nebo odstranit informace obsažené na svých webových stránkách, stejně tak jejich konfiguraci či ztvárnění, a to kdykoliv bez předchozího upozornění a aniž by za toto nesla jakoukoli odpovědnost.

Poznámky/pokyny ohledně technických aspektů

Španělsko-česká obchodní komora nenese žádnou odpovědnost za technické problémy nebo závady v oblasti IT/výpočetní techniky, které mohou nastat při připojení k internetu, stejně jako škod způsobených třetími osobami prostřednictvím nezákonného zásahu mimo kontrolu/vliv Španělsko-české obchodní komory.
Komora taktéž nenese žádnou odpovědnost za škody, které může uživatel utrpět v důsledku chyby, vady nebo opomenutí v informacích, které jsou uvedeny na stránkách komory, v případě, že jsou z jiných zdrojů.

Příslušnost soudu a rozhodné právo

Toto právní upozornění a obecné podmínky se řídí španělskými právními předpisy. Uživatel souhlasí s těmito obecnými podmínkami a jakýkoli spor vzniklý v souvislosti s užíváním této webové stránky spadá do pravomoci španělských soudů a tribunálů. Uživatel se výslovně vzdává jakékoli jiné jurisdikce.