Projekt Madrid Nuevo Norte: příležitost pro české firmy a instituce

Dovolujeme si Vás pozvat k prozkoumání zajímavých příležitostí, které nabízí Madrid Nuevo Norte (MNN), ambiciózní projekt transformace španělského hlavního města. Tento plán, jehož cílem je zlepšit kvalitu života obyvatel metropole, si klade za cíl vytvořit efektivnější a udržitelnější Madrid.

V současné době existuje v rámci projektu Akčního plánu pro ukázkovou oblast klimatických opatření v podnikatelském centru Chamartín – Madrid Nuevo Norte[1] (DEMO 360 Area) pět různých iniciativ, které povedou k udržitelnosti dané oblasti. Právě tyto iniciativy mohou být zajímavou příležitostí pro české firmy, instituce či jednotlivce, kde mohou přispět svým know-how. Jde o:

  • Tepelnou dodávku
  • Energie z obnovitelných zdrojů
  • Mobillitu
  • Infrastrukturu (se zaměřením na zeleň a vodní zdroje)
  • Konstrukci (stavebnictví)

Konkrétněji jde pak v oblasti tepelné dodávky o vytvoření okresní sítě pro efektivní výrobu chladu a tepla, o vybudování efektivní instalace s nulovou uhlíkovou stopou. Ostatní spotřeba energie v budovách oblasti bude elektrická, s nízkou uhlíkovou stopou, díky dekarbonizaci sítě, která je plánovaná v příštích letech. Pokud jde o energii z obnovitelných zdrojů, myšlenkou je opět dosáhnout nulové uhlíkové stopy, a to právě díky zapojení zelených energií. Další atraktivní oblastí je mobilita: prostředky hromadné dopravy, fungující na elektrickou energii, s nulovými emisemi by měly tvořit 64 % dopravy v oblasti. Cíl pro pěší mobilitu je 13% podíl, zbylá tři procenta pak připadají na jízdní kola a mikromobilitu. Čtvrtou položkou je infrastruktura, a to konkrétně „zelená“ a „modrá“. Široká koncepce klimatické neutrality zahrnuje kromě opatření týkajících se hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů také lepší hospodaření s vodními zdroji a „zpřírodnění“ zastavěné oblasti, což umožní vytvářet nové zelené infrastruktury, které zachycují emise z atmosféry a snižují energetické potřeby spojené s potřebou vody v novém městském prostředí. Poslední oblastí je pak samotná konstrukce budov, snížení emisí spojených s fází výstavby centra Chamartín je považováno za jednu z priorit, proto bude v projektu výstavby využito materiálů, které vykazují nižší dopad na životní prostředí. V této souvislosti se považuje za zásadní odhadnout emise spojené s výstavbou v městské zástavbě takového rozsahu, jaký představuje Madrid Nuevo Norte, a zejména centrum Chamartín.

Pevně věříme, že Česká republika má významný potenciál podílet se na rozvoji MNN. Společnosti, které disponují odbornými znalostmi a vynikají ve výše zmíněných klíčových oblastech, jako jsou chytrá města a udržitelná energetika, a nabízejí inovativní řešení, mohou přispět k rozvoji a úspěšnému pokračování projektu MNN. Pokud by Vás k projektu zajímalo více podrobností, rádi dodáme dostupné informace či zprostředkujeme komunikaci se španělskou stranou.

Doporučujeme se podívat na příslušnou sekci webových stránek MNN a v případě zájmu nás kontaktovat na madrid@cchc.eu.

[1] Prozatimní překlad je dostupný na tomto odkazu.

„Uhlíková neutralita, nový kompas transformace v Madridu”

Uhlíková neutralita je základním prvkem projektu Madrid Nuevo Norte (MNN), proto jsme s potěšením využili příležitosti zúčastnit se panelové diskuze o uhlíkové neutralitě stavebního sektoru na nedávném veletrhu Rebuild, abychom získali nové znalosti a poznali strategie, které jsou pro projekt MNN relevantní.

Rádi bychom dnes sdílíme zajímavé příspěvky z diskuse „Dokážeme pokročit v uhlíkové neutralitě odvětví? NULA CO2 do roku 2025“. Moderátorkou této skvělé diskuse byla Adela Sobaler, Senior Sustainability and Climate Manager v Deloitte, a účastnily se jí vysoce postavené osobnosti stavebního sektoru:

  • Ana Arenas, Sustainability Manager v Sika
  • Cecilia de Acha, Global R&D Manager Wiring Accesories ABB
  • Elvira Carles, Ředitelka FEC-Fundación Empresa & Clima
  • Neslihan Ergüven, Group Manager, Sustainability, Health and Safety firmy CIMSA

Na začátek Elvira Carles připomněla dvojí povahu v sektoru AECO (Architecture, Engineering, Construction & Operations): firmy podléhající pokutám za porušení emisních předpisů a ty, na které se tato povinnost nevztahuje. Zdůraznila však, že právě tato povinnost může sloužit jako katalyzátor pro inovace a podněcovat firmy k hledání udržitelných řešení. Dále upozornila na nedávné nařízení EU 2023/956, které zavádí opatření CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism – Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích či uhlíkové clo), jehož cílem je podporovat spravedlivé rozložení a globální odpovědnost v redukci emisí. Ana Arenas zdůraznila, že uhlíková neutralita není pouze nařízením, ale i jedinečnou příležitostí. Jak s přesvědčením prohlásila: „Jediná cesta je směrem vpřed, jiná neexistuje“.

Neslihan Ergüven zdůraznila klíčovou roli chování spotřebitele, poukazujíc tak na potřebu podporovat poptávku po udržitelných produktech od základu. Cecilia de Acha zase vyzdvihla nutnost přizpůsobit se novým trendům a podporovat efektivitu a digitalizaci pro vytvoření atraktivnější nabídky. Účastnice diskuze se však shodly, že přechod k udržitelnosti může být náročný pro menší firmy, což vyžaduje strategickou podporu ze strany vlády. Dále byla připomenuta závažnost problému nerecyklovatelných materiálů a potřeba podpory udržitelných dopravních strategií mezi distributory.

Nakonec se zástupkyně firem shodly na tom, že investice do udržitelných řešení jsou zásadní a že je klíčové navrhovat udržitelné produkty tak, aby byly atraktivní pro všechny zainteresované strany. Cecilia de Acha také podtrhla důležitost analýzy životního cyklu produktů jako výchozí bod pro jejich neustálé zlepšování.

Na závěr Elvira Carles připomněla důležitost klimatických konferencí EU, které slouží jako velmi efektivní návody či směrnice pro kroky v oblasti udržitelnosti při podnikatelské činnosti a poukázala na potřebu připravit se na budoucí výzvy. Celkově vzato diskuze jasně ukázala, že cesta k uhlíkové neutralitě je náročná, ale také plná příležitostí pro transformaci stavebního sektoru v motor, který bude pohonem inovací a udržitelnosti: stejně jako je tomu u projektu Madrid Nuevo Norte.

Pokud byste rádi získali další informace o projektu MNN a o příležitostech, které nabízí jak firmám, tak jednotlivcům, kteří chtějí přispět jedinečnými udržitelnými řešeními a vytvořit tak unikátní prostředí v severní části madridské metropole, doporučujeme navštívit webové stránky projektu nebo nás kontaktovat na madrid@cchc.eu.

Španělský trh

Španělské království se skládá ze sedmnácti autonomních regionů, které mají svou vlastní vládu a parlament a řadu otázek si vedle centrálního řízení spravují samy. Mají svou vlastní legislativu, kterou je třeba znát, obchodujete-li s určitým zbožím/ službou a stejně tak se liší i obchodní zvyklosti. Je veliký rozdíl jezdit obchodovat do Bilbaa (Baskicko), Barcelony (Katalánsko) nebo na jih do slunné Andalusie. Katalánci jsou uzavřenější než jižané, mnohem formálnější.

Baskicko má silnou rostoucí ekonomiku, pro české firmy je zde obchodní potenciál v oblasti strojírenství a automobilového průmyslu. Je potřeba být znalý místních poměrů, ať již hovoříme o způsobu jednání či o oblékání a ostatních formalitách. Velkou roli v odlišných obchodních zvyklostech hraje i zeměpisná šířka a tomu odpovídající klima.

Vstup na španělský trh

Jednou z cest, jak vstoupit na španělský trh je přes místního distributora, který má k dispozici síť svých obchodních partnerů. Distributoři vesměs obsluhují dvě až tři autonomní oblasti. Než se firma rozhodne uzavřít exkluzivní smlouvu na celý trh, doporučujeme nastavit tzv. testovací období, aby si česká firma hned na začátku spolupráce prověřila svého partnera a jeho možnosti. Dalším možností vstupu na trh je reprezantace firmy místním obchodním zástupcem. Existuje několik sdružení obchodních zástupců, které mají své vlastní rozsáhlé databáze a kontakty, například CGAC. Další variantou je založení pobočky či reprezentační kanceláře, doporučuje se spolupráce s místní účetní či daňovou firmou.

Specifika španělských veletrhů

Španělské veletrhy jsou ideálním místem pro navázání obchodních kontaktů jak s potenciálními distributory tak s koncovými klienty. Je důležité být fyzicky přítomný na veletrhu s výrobkem a propagačními materiály, které jsou přeloženy do španělštiny. Španělský trh je obchodně i historicky provázán s trhy Latinsko-americkými. Mnoho španělských mezinárodních veletrhů je populární evropskou událostí a pokaždé za přítomnosti vystavovatelů a nákupčích z tzv. “Spřátelených trhů” Latinské Ameriky.

Španělé a španělština

Španělé jsou inovativní, přátelští a zvídaví. Pro Španěly je v obchodě velmi důležitý osobní kontakt, jsou velmi otevření, temperamentní a společenští. Při prvním kontaktu dají na doporučení od již zavedeného obchodního partnera. Zaměřte se na první dojem.

Prostřednictvím reprezentanta firmy je posuzována celá firma, proto je důležité kouzlo osobnosti, připravenost a správné oblečení. Španělé kladou velký důraz na eleganci, dobře padnoucí klasický oblek a čisté boty.

Je-li osoba dojednávající obchod ve Španělsku expertem na svůj obor, ale je méně zdatný v sociálních dovednostech, nemá schopnost improvizace, příjemného vystupování, není asertivní či neumí správně sladit svůj outfit, ne vždy se obchod vydaří.

Dochvilnost není zásadní, desetiminutové zpoždění není považováno za neslušnost a je tolerováno. Výhodou je znalost španělštiny – kastilštiny – případně dalších oficiálních jazyků v různých autonomních oblastech – katalánštiny, galicijštiny a baskičtiny.

Cizími jazyky Španělé hovoří neradi. Hovoří-li cizím jazykem, mají často velmi silný přízvuk. Pokud španělštinu neovládáte na dobré úrovni, najměte si dobrého tlumočníka, který bude rozumět obchodu. Naučíte-li se alespoň pár zdvořilostních frází, uděláte dojem a Španělé to zajisté ocení.

Pracovní doba

Nikdy nevolejte do Španělska mezi druhou a čtvrtou, případně pátou hodinou odpolední, ani nečekejte, že Vám někdo odpoví na urgentní email. Pravděpodobně byste svého obchodního partnera vyrušili na obědě, v horším případě na siestě. Tento zvyk je v řadě firem již přežitkem, zejména ve velkých nadnárodních korporacích, kde se dodržuje pouze pauza na oběd, nicméně stále platí, že mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední není slušné nikomu volat. Španělé jsou obecně více aktivnější ve večerních hodinách, v sedm hodin ráno najdete zaměnstnance v kaceláři jen málokdy, zatímco v sedm hodin večer je to běžné.

Firemní hierarchie

Před první schůzkou se španělskou firmou je důležité si prozkoumat její organizační strukturu a sejít se s pověřenou osobou, nejlépe samotným vedením. Ve většině firem je velmi striktně dodržována formální hierarchie a pokud se nesejdete s kompetentní osobou, obchod se nemusí podařit, protože dojednaný závazek může být zrušen nadřízeným. V rodinných firmách o obchodech rozhoduje samotný šéf společnosti, který má takřka absolutní moc, většinou to bývá velmi silný a rozhodný hráč schopný improvizace, která je pro Španělsko také velmi typická.

Schůzka a obchodní styk

Schůzka je často vedena mimo kancelář, např. v kavárně či restauraci u dvouhodinového oběda, obchod se probírá velmi často v posledních deseti minutách a zbylý čas se prohovoří konverzačními tématy.

Španělé velmi rádi navazují se svými obchodními partnery/dodavateli přátelské vztahy, při navazování obchodního vztahu to znamená několik vzájemných obchodních návštěv.

Získání důvěry španělského partnera je základem úspěchu obchodu. Velmi často se stává, že si české firmy stěžují na prodlevy v komunikaci ze španělské strany při nastavování prvních kontaktů.

Vždy doporučujeme spojit se přímo s pověřenou osobou, obchodním ředitelem/ jednatelem firmy a to nejlépe telefonicky, na první emailové kontaktování často španělské firmy vůbec nereagují.

Pokud již uzavřete se španělskou firmou dlouhodobou obchodní spolupráci, ať Vás nepřekvapí, že na Váš email bude odpovězeno často až za několik dní, ale již s konkrétnímřešením – nečekejte potvrzení emailu s tím, že se věcí budou zabývat v průběhu týdne.

S upomínkou k zaplacení se ve Španělsku téměř nesetkáte, ačkoli jsou firmy třeba i dva měsíce v prodlení se splatností faktury.

Poradíme vám

Ještě než se rozhodnete vstoupit na španělský trh, doporučujeme dozvědět se co nejvíce informací o Španělsku, o konkurenci, o daňovém a právním systému, zjistit si možnosti státních subvencí pro daný obor podnikání a mnohé další.
Hispánsko-česká obchodní komora bude ráda Vaším partnerem.