Předsednictví ČR ve Visegrádské skupině 2019 – 2020

Dec 16, 2018

Česká republika přebírá předsednictví ve Visegrádské skupině. Hlavním cílem českého předsednictví by mělo být upevňovat postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilovat jednotu a soudržnost těchto dvou organizací.

Česká republika přebírá předsednictví ve Visegrádské skupině v období plném výzev, jak na národní, tak na evropské úrovni. Jedná se o období po volbách do Evropského parlamentu, kdy započne nový institucionální cyklus EU a dojde k vytyčení nových priorit a zároveň k finalizaci Víceletého finančního rámce EU pro roky 2021 – 2027. Vedle dlouhodobých výzev, jako např. bezpečnost a azylová a migrační politika, bude EU též muset řešit úkoly spojené s očekávaným odchodem Velké Británie.

Česká republika chce během svého visegrádského předsednictví navazovat na program slovenského předsednictví. Hlavním cílem českého předsednictví by mělo být upevňovat postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilovat jednotu a soudržnost těchto dvou organizací.  České předsednictví bude prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup, klást důraz na evropská témata a formáty a pracovat na posílení koaličního potenciálu V4 v rámci EU a jejího sousedství. Visegrádská spolupráce by měla zůstat efektivní, neformální, flexibilní a inkluzivní. Motto je V4 Reasonable Europe, což znamená V4 pro rozumnou Evropu.

Program pracuje se 3 prioritními okruhy (v anglické verzi 3 R): 

1. Reasonable solutions/rozumná řešení:

CZ V4 PRES bude zarámováno výročím 30 let od pádu komunistických režimů ve východní Evropě, které bude příležitostí k zamyšlení, jak oživit tehdejší pozitivní ideály a naděje zemí V4, týkající se jak návratu ke svobodě a demokracii, tak znovusjednocení Evropy, ve které bude možné uchovat národní zvláštnosti a současně realizovat všeobecně platný systém lidských hodnot. V rámci tohoto okruhu se CZ V4 PRES bude pokoušet o aktivní a racionální přístupv oblastech, kde by bylo možno na základě inspirace těmito ideály přinášet konstruktivnínávrhy užitečné pro občany V4 i EU.

V rámci tohoto prioritního okruhu se české předsednictví bude snažit o prohloubení vnitřního trhu EU a uchování jeho čtyř svobod, posílení ekonomické a sociální konvergence v EU, podporu evropské integrace zemí Západního Balkánu a pro-evropského směřování zemí Východního partnerství, obrannou spolupráci, mj. V4 EU Battle Group v pohotovosti ve 2. pol. r. 2019, podporu mezilidských vztahů uvnitř V4 a v sousedství včetně aktivit Mezinárodního visegrádského fondu (20 let od vzniku v r. 2020).

2. Revolutionary technologies/revoluční technologie – inovativní ekonomie a její společenské dopady:

České předsednictví se bude soustředit na podporu vědy, výzkumu a inovací; rozvoje a prezentace inovativního ekosystému – start upů; rozvoje digitálního vnitřního trhuumělé inteligence; vzdělávání a sociálních aspektů souvisejících se změnami na trhu práceapod. V oblasti VVI by se země V4 chtěly stát zdrojem inspirace pro ostatní.

3. Reconciling approaches/slaďování přístupů:

Komplexní témata, kde se CZ V4 PRES bude pokoušet překonávat dělicí linie a posilovat vzájemnou soudržnost v EU. Budeme podporovat spolupráci ve formátu V4+ s cílem rozšířit koaliční potenciál V4, zejména s klíčovými unijními partnery jako SRN, Francie, Rakousko, Benelux, severské a pobaltské státy. Tématy budou finální fáze jednání o budoucím víceletém finančním rámci EUbudoucnost migrační a azylové politiky EU, regionální spolupráce na dopravním propojení a energetika, zejména jaderná.

Plánované akce na nejvyšší úrovni

České předsednictví počítá tradičně s jedním prezidentským, několika premiérskými summity (event. s přizváním dalších zejména unijních partnerů) a s několika tradičními schůzkami ministrů zahraničí (V4+WB6, V4+VP, V4+NB8, jaro 2020). S tradičními  schůzkami na ministerské úrovni počítají i ostatní resorty. Bude pokračovat i expertní setkání s unijními i tradičními mimo-unijními partnery (USA, Korea, Japonsko, Izrael). Kromě vládní dimenze bude pokračovat i parlamentní spolupráce V4.  

Zdroj: Velvyslanectví České republiky v Madridu