Zásady ochrany osobních údajů

Kdo je zodpovědný za nakládání s Vašimi daty?

Za nakládání s Vašimi daty je zodpovědná Hispánsko-česká obchodní komora se sídlem v Madridu, Príncipe de Vergara 264, 1º, 28016, Madrid a NIF (obdoba českého IČO) G83307421.

Proč je Hispánsko-česká komora oprávněna nakládat s Vašimi daty?

Hispánsko-česká obchodní komora je oprávněna nakládat s Vašimi osobními údaji v rámci poskytování svých služeb klientům, ať už se jedná o členy komory či externí kontakty a partnery.

Hispánsko-česká obchodní komora bere ochranu osobních dat ve vší vážnosti a Vaše osobní údaje proto uchovává v bezpečné formě a zachází s nimi s co největší opatrností a obezřetností.

Za jakým účelem shromažďuje Hispánsko-česká obchodní komora Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a užívány s následujícím účelem:

i. Nabídka služeb komory pro Vás

ii. Zasílání obchodní komunikace, reklamních emailů a informačních a promočních kampaní, které souvisejí se službami a přidruženými aktivitami Hispánsko-české obchodní komory prostřednictvím pošty, telefonu, e-mailu, SMS/MMS, faxu nebo dalších prostředků elektronické komunikace na Vaši adresu.

iii. Za účelem nakládání s daty dle části (i) a (ii) Vás chceme informovat, že Hispánsko-česká obchodní komora může vytvářet profily klientů a segmentovat jejich data.

iv. Poskytnout informace, které jste si vyžádali od Hispánsko-české obchodní komory.

v. Možnost profilování a segmentace Vašich dat s cílem nastavit obchodní komunikaci komory s ohledem na Vaše zájmy.

Akceptování této politiky ochrany osobních údajů předpokládá výslovný souhlas klienta s nakládáním s poskytnutými osobními údaji.

Klient může kdykoli tento souhlas vypovědět prostřednictvím e-mailu madrid@cchc.eu nebo poštou na adresu Cámara de Comercio Hispano-Checa, Calle del Príncipe de Vergara 264, 1º, 28016, Madrid.

Komu může poskytnout Hispánsko-česká obchodní komora Vaše data?

Informujeme Vás, že Hispánsko-česká obchodní komora může poskytnout Vaše data svým členům a ti Vám následně mohou nabídnout informace ohledně svých produktů a služeb.

Uchovávání dat

Hispánsko-česká obchodní komora uchová poskytnuté osobní údaje do té doby, dokud klient nepožádá o výmaz z databáze, viz bod 3. (iv.)

Práva klientů v souvislosti s nakládáním s jejich osobními údaji

Klienti mají právo na (i) přístup ke svým osobním datům, stejně jako (ii) na opravu nepřesných nebo chybných údajů, nebo jejich vymazání, (iii) požádání o omezení nakládání s jejich daty, (iv) ohrazení se proti nakládání s jejich údaji a (v) požádat o jejich přenesení.

Klienti tak mohou učinit prostřednictvím emailové adresy madrid@cchc.eu, nebo poštou na adresu Cámara de Comercio Hispano-Checa, Calle del Príncipe de Vergara 264, 1º, 28016, Madrid.

Klient má právo prezentovat reklamaci u kontrolního úřadu ve členském státě, ve kterém má trvalé bydliště, ve kterém pracuje nebo ve kterém došlo k údajnému přestupku v případě, že uzná nakládání se svými osobními údaji za neadekvátní vzhledem k normě nebo v případě, kdy se domnívá, že nedošlo k naplnění jeho práv. Kontrolní úřad klienta informuje o průběhu a výsledku projednání dané reklamace.

Zabezpečení dat

Hispánsko-česká obchodní komora bere soukromí a bezpečnost dat ve vší vážnosti a dělá vše pro to, aby bylo s Vašimi daty nakládáno adekvátním způsobem. K Vašim osobním údajům mají přístup pouze autorizovaní zaměstnanci. Úroveň ochrany zabezpečení dat Hispánsko-české obchodní komory je v souladu s aplikovanou normou a komora disponuje technickými prostředky proti ztrátě, zneužití, změně, neautorizovanému přístupu a krádeži dat svých klientů Hispánsko-česká obchodní komora se zavazuje zachovat důvěrnost Vašich osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Stejně tak má klient povinnost zdržet se užívání a shromažďování údajů získaných pomocí hromadné korespondence Hispánsko-české obchodní komory, informací obsažených na webových stránkách za účelem aktivit s propagačním a komerčním cílem. Stejně tak se zavazuje nerozesílat marketingové informace a propagace jakéhokoliv charakteru a prostřednictvím jakéholiv nástroje bez předchozího odsouhlasení Hispánsko-českou obchodní komorou a / nebo uživateli webových stránek.

Použití fotografie či jiného obrazového záznamu

Všechny osoby, které se účastní akcí organizovaných Hispánsko-českou obchodní komorou a jsou na těchto událostech vyfotografovány se zavazují k poskytnutí práva k uveřejnění tohoto obrazového materiálu a jeho záznamu (dále jen záznam). To znamená, že osoby účastnící se těchto akcí autorizují zdarma, celosvětově, bez omezení a časového limitu publikování audiovizuálního záznamu zachycených osob. To zahrnuje: (i) právo na kopírování a šíření záznamu na jakémkoli nosiči a v jakémkoli formátu, a konkrétně právo skladovat, archivovat a uchovávat záznam, stejně jako právo na kopírování a šíření obsahu pro potřeby komunikace Hispánsko-české obchodní komory (ii) právo na publikování obsahu prostřednictvím komunikace veřejnosti jakýmkoli způsobem šíření prostřednictvím komunikačních kanálů a sítí, konkrétně zejména skrz internet a webové stránky Hispánsko-české obchodní komory, a rovněž prostřednictvím newstletteru a výroční zprávy (iii) právo na úpravu obsahu ve všech typech formátů a prezentací, zahrnující taktéž právo na možnou retuš či změnu původního obsahu, konkrétně za účelem změny grafiky, formátu, úpravy velikosti, barvy, jasu atd.

Právo k použití záznamu je platné pro všechny jazyky, celosvětově a bez časového limitu.

Dotazy

V případě jakýchkoli dotazů ohledně Politiky ochrany osobních údajů jsme Vám plně k dispozici na emailové adrese madrid@cchc.eu.

Změny

Hispánsko-česká obchodní komora si vyhrazuje právo na úpravu své Politky ochrany osobních údajů v jakémkoliv momentě. Z tohoto důvodu Vás žádáme o její pravidelnou kontrolu, abyste byli vždy seznámeni s její nejaktuálnější verzí.