Seminář „Rozšíření Evropské unie v roce 2004“

Apr 12, 2019

Z důvodu voleb do Evropského parlamentu 2019, které se uskuteční na území celé Evropské unie na konci měsíce května a také kvůli významnému 15lti letému výročí od největšího rozšíření EU v roce 2004, kdy se novými členskými státy stalo celkem 10 zemí střední a východní Evropy, byl dne 11. dubna v půdě Sídla evropských institucí v Madridu uspořádán seminář na téma “Rozšíření EU v roce 2004: události, zkušenosti a názory.”

Na semináři se podílelo 10 velvyslanců ze zemí, které v roce 2004 vstoupily do EU (Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko) a další pozvaní politici jako: Jan Kavan, János Martonyi, Iñigo Méndez de Vigo a další evropští specialisté jako: Thomas Hagleitner, Jolanta Szymamańska a Vicente Garrido Rebolledo. 

Hlavní témata a náměty této debaty byly následky již zmíněného rozšíření v 2004, zda-li toto rozšíření bylo úspěšné, zda-li přineslo mír, bezpečí a demokracii, zda-li jím byla EU oslabena či posílena a jak se tyto země cítí po 15ti letech od připojení se k EU.

Většina zúčastněných hovořila o výhodách, které EU přináší: mír, stabilita, prosperita, jednota, demokracie, jednotný trh, nízká míra nezaměstnanosti, možnost volného pohybu (jedno z hlavních témat během vyjednávání před vstupem do EU) a další. Všichni byli stejného názoru o tom, že vstup do EU přináší jak náročné úkoly a výzvy, tak rovnováhu a pozitivní dopad. I přesto, že spojení tolika zemí s rozdílnou kulturou, ekonomikou a úrovní života může být složité, sdílíme stejné hodnoty a to nás posiluje.
Jako příklad této jednotné síly EU bychom mohli zmínit ekonomickou krizi z roku 2008, která byla velmi podobná té z 20tých let, která ekonomicky oslabila mnoho zemí světa. Možná právě díky Evropské unie nebyly následky této krize tak děsivé jako ty ve 20tých letec

Nicméně, Velvyslanci také zmínili, že EU přináší jak výhody tak i jisté oslabení zemí, které ji tvoří. Jednou z nevýhod, kterou zmínili, byly časové prodlevy. Všichni zúčastnění byli toho názoru, že některé problémy by se měli řešit na národní úrovní, že ne všechny záležitosti je třeba diskutovat na úrovni EU.

Na závěr je důležité zmínit, že tento seminář měl opravdu velký úspěch díky své aktuálnosti a zajímavosti. Zúčastnění se podíleli o spoustu rozlišných názorů a rozdílných úhlů pohledu, které byli zapříčiněny zejména díky početné reprezentaci lidí z více než 10 různých zemí Evropské unie.

Program semináře se všemi zúčastněnými: